ΓΕΝΙΚΑ

Είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ να διαβάσετε τους ΟΡΟΥΣ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ και τις ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΑΣ πριν την χρήση του ιστότοπου: https://belplast.gr της επιχείρησης Δ. Τσαβαχίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. (εφεξής “επιχείρηση”).

Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στον ιστότοπο μας δηλώνετε ότι ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος ιστότοπου και τις πολιτικές που περιέχονται σε αυτόν, όπως κάθε φορά τροποποιούνται και ισχύουν. Σε περίπτωση που ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΘΕ τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και τις πολιτικές του ιστοτόπου μας, θα πρέπει να τον εγκαταλείψετε και να ΜΗΝ κάνετε καμία χρήση του περιεχομένου του.

Για την χρήση του ιστοτόπου ζητείται από τον επισκέπτη/χρήστη η αποδοχή της χρήσης από τον ιστότοπο των Cookies σας . Η αποδοχή της χρήσης των cookies γίνεται από τον επισκέπτη / χρήστη σύμφωνα με τους παρόντες όρους – πολιτική, όπως αναλυτικά εξηγείται κατωτέρω.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, φωτογραφιών, video, ήχων και γραφικών αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Συνεπώς, δεν έχετε δικαίωμα αντιγραφής και ιδίως εκμετάλλευσης (εμπορικής ή άλλης) του περιεχομένου του ιστοτόπου , τμήματός ή παραγώγων του, εκτός εάν υπάρχει ειδική, γραπτή άδεια . Τέτοια χρήση, αντιγραφή και εκμετάλλευση (εμπορική ή άλλη) θίγει άμεσα την εταιρεία (υλικά και ηθικά) και γεννά δικαίωμά της έναντι του επισκέπτη / χρήστη που τελεί την παράβαση προς αποζημίωση της υλικής, ηθικής, παρούσας ή μέλλουσας ζημίας της επιχείρησης.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται “ως έχουν” και χωρίς οποιαδήποτε, ρητή ή σιωπηρή, εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. Αν και θεωρούμε ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς, ενδέχεται να περιλαμβάνουν λάθη ή ανακρίβειες. Ως χρήστης αποδέχεστε ότι η πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη και αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του ιστότοπο. Η επιχείρηση δεν εγγυάται, ρητά ή σιωπηρά, ούτε προβαίνει σε οποιεσδήποτε, ρητές ή σιωπηρές, δηλώσεις αναφορικά με τη χρήση ή με τα αποτελέσματα της χρήσης των στοιχείων του ιστοτόπου και δη αναφορικά με την ορθότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία αυτών, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ο αποκλεισμός της ευθύνης συμπεριλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη. Το περιεχόμενο των κειμένων και των άρθρων μας πρέπει να ελέγχονται από εσάς και ως εκ τούτου δεν εγγυώμαστε την ακρίβεια, καταλληλότητα και την ορθότητα των πληροφοριών. Για νομικές συμβουλές και επίλυση των νομικών σας ζητημάτων πρέπει να απευθυνθείτε στο δικηγόρο σας, ώστε να λάβετε ορθή απάντηση, κατόπιν εξέτασης και έρευνας της εκάστοτε υπόθεσης σας. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση υποστείτε οποιουδήποτε είδους ζημία.

ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός εάν άλλως αναφέρεται, όλα τα δικαιώματα από τα σήματα, λογότυπα κλπ. που αναφέρονται ή εμφαίνονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στην επιχείρηση .

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ο ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ελέγχονται από την επιχείρηση. Δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία, την ποιότητα, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων, καθώς και καμιά ευθύνη για την πρόκληση ζημίας από τυχόν μετάδοση υιού, συνεπεία της χρήσης των εν λόγω ιστοσελίδων. Το περιεχόμενό τους δεν δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο την επιχείρηση, ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω του ιστοτόπου δεν συνιστά, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται, ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου καθώς και η χρήση αυτού διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται με τη χρήση ή/και το περιεχόμενο του ιστοτόπου θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.